Warunki korzystania ze strony


Kasynopl.com jest witryną internetową, która informuje o usługach hazardowych w Internecie.Niniejsze Warunki regulują relacje pomiędzy użytkownikami i tą stroną.Termin „Użytkownik” odnosi się do osoby, która korzysta z witryny. Użytkownicy oświadczają, że mają ukończone 18 lat, że mogą brać udział w grach hazardowych online i że korzystają z witryny, aby uzyskać informacje na temat gier a także aby korzystać z linków do stron z grami, które są tutaj recenzowane.Użytkownik strony jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy hazard online w jego jurysdykcji jest zgodny z prawem.

Korzystając z tej strony, Użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie wszystkich poniższych postanowień. Domniemywa się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady używania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo wchodzić lub używać tej strony internetowej.

Warunki korzystania z naszych treści

Strona Kasynopl.com dostarcza informacji i porad dla użytkowników zainteresowanych hazardem w kasynach online i nie jest operatorem gier hazardowych online. Wszelkie informacje przedstawione na stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Witryna zawiera linki do innych stron hazardowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z innych stron, przed rozpoczęciem korzystania z ich usług.

Nasza strona zawiera materiały chronione prawem autorskim oraz inne prawnie chronione informacje, w tym, ale nie tylko, teksty, grafikę, zdjęcia i materiały wideo. Żadne informacje ani materiały z tej strony nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, umieszczane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób.

Użytkownik nie może zmieniać, publikować, przekazywać informacji osobom trzecim, ani w inny sposób wykorzystywać, w całości lub w części, zawartości strony. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek informacji opublikowanych w serwisie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny i witryny mobilnej Kasynopl.com wyłącznie w celach, do których zostały przewidziane. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od podejmowania prób zakłócenia działania witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych, jak również zmian lub uszkadzania danych lub oprogramowania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA W SERWISIE TREŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA AUTORSKIE:

Posiadacz praw autorskich ma prawo zwrócić się do administracji serwisu w przypadku, gdy treść została opublikowana w serwisie bez jego zezwolenia i poinformować o wszelkich naruszeniach.

Wniosek z oświadczeniem o naruszeniu wyłącznych praw autorskich powinien być dobrze uzasadniony i zawierać inne dowody wskazujące na istnienie praw do informacji.

Administracja serwisu usunie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania oświadczenia o naruszeniu praw autorskich.

Zastrzegamy sobie prawo, zrzekając się wszelkiej odpowiedzialności, do usunięcia z naszej Witryny wszelkich treści zamieszczonych z naruszeniem wyłącznych praw autorskich Posiadacza praw oraz niniejszych warunków użytkowania, a także do zastosowania się do wszelkich wezwań sądowych lub współpracy z organami ścigania w zakresie identyfikacji użytkownika podejrzanego o korzystanie z Witryny z naruszeniem prawa. Jeśli uznamy to za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do zachowania zapisu wszelkich takich treści generowanych przez użytkownika i przekazania ich w całości lub w części funkcjonariuszom organów ścigania.

Wyłączenie odpowiedzialności

O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ, NINIEJSZA STRONA JEST NASZĄ WŁASNOŚCIĄ, A WSZYSTKIE BAZY DANYCH, PROJEKT STRONY, INFORMACJE, ZDJĘCIA, FILMY WIDEO, GRAFIKA NA STRONIE ORAZ ZNAKI TOWAROWE I LOGO W NIEJ ZAWARTE SĄ NASZĄ WŁASNOŚCIĄ I SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI I INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZEJ STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

WITRYNA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH TREŚCI UMIESZCZONYCH NA STRONIE W DOWOLNYM CZASIE, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW, PRAKTYCZNEJ UŻYTECZNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, JAKOŚCI, SWOBODNEGO UŻYTKOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

PONADTO, ZRZEKAMY SIĘ RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH NASTĘPUJĄCYCH KWESTII:

DOSTĘP DO STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG BĘDZIE BEZPROBLEMOWY I WOLNY OD BŁĘDÓW W DOWOLNYM CZASIE;

STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ ODPOWIADAŁY OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKA, JEGO POTRZEBOM;

WYNIKI UZYSKANE DZIĘKI KORZYSTANIU Z WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG, BĘDĄ KONIECZNE LUB WIARYGODNE;

WSZELKIE BŁĘDY LUB USTERKI NA STRONIE, JEJ ZAWARTOŚCI ZOSTANĄ PRZEZ NAS POPRAWIONE;

STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ LEGALNE W KAŻDYM STANIE LUB TERYTORIUM;

STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ NIE BĘDZIE ZAWIERAĆ WIRUSÓW, PODOBNYCH ZŁOŚLIWYCH LUB DESTRUKCYJNYCH PROGRAMÓW I/LUB INNYCH ZŁOŚLIWYCH KOMPONENTÓW;

STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDZIE KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA;

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRZYSZŁYCH ROSZCZEŃ WOBEC NAS DOTYCZĄCYCH INFORMACJI I TREŚCI UMIESZCZONYCH NA NASZEJ STRONIE (WRAZ Z, BEZ OGRANICZEŃ, TREŚCIAMI GENEROWANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA), NA STRONACH OSÓB TRZECICH ORAZ WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRE UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJE OSOBOM TRZECIM (WRAZ Z, BEZ OGRANICZEŃ, DANYMI KART KREDYTOWYCH/DEBETOWYCH I INNYMI DANYMI OSOBOWYMI). ZDECYDOWANIE ZALECAMY NASZYM UŻYTKOWNIKOM, ABY PRZED DOKONANIEM JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI Z OSOBAMI TRZECIMI DOKŁADNIE SPRAWDZILI WSZYSTKO, CO UWAŻAJĄ ZA KONIECZNE.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, że rozumie i bez żadnych ograniczeń bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z witryny. Internet z natury nie jest środkiem niezawodnym. Dlatego też korzystając z niniejszej strony internetowej akceptujesz tym samym, iż jest ona oferowana „taką, jaka jest” i „jaka jest dostępna”.

Korzystanie z linków do jakichkolwiek innych stron lub witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z linków umieszczonych na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub przerwy w działaniu strony, które spowodowały utratę informacji, straty finansowe w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub inne zdarzenia, w tym wynikające z nawigacji na stronie, jej użytkowania, dostępu do jakiejkolwiek jej części, niezależnie od tego, czy takie zdarzenie lub usterka nastąpiły w wyniku ataków na własność intelektualną lub inną, czy nastąpiły w wyniku przestępstwa, zaniedbania, naruszenia zobowiązań umownych lub w wyniku podobnych zdarzeń lub sytuacji.

Wchodząc na tę stronę, Użytkownik zgadza się, że Warunki korzystania z niniejszej strony są regulowane przez Polskie ustawodawstwo.

Użytkownik powinien powstrzymać się przed organizacją jakichkolwiek zbiorowych działań przeciwko witrynie w odniesieniu do funkcjonowania witryny, postanowień niniejszych Warunków lub innych umów określonych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli serwis będzie zmuszony odwołać się do sądu innego niż arbitrażowy w celu wyegzekwowania należnych mu opłat lub zabezpieczenia swoich praw, Użytkownik zwróci serwisowi wszelkie wydatki, opłaty i honoraria, jeżeli serwis wygra sprawę.

Niniejsze warunki (w tym zasady prywatności) zawierają wszystkie warunki odnoszące się do korzystania z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Niniejsze warunki zastępują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia, oświadczenia (z wyjątkiem oświadczeń wprowadzających w błąd), warunki dorozumiane prawem oraz porozumienia między stronami, czy to pisemne, wynikające ze zwyczaju, ustne lub inne.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd, trybunał, organ administracji lub właściwy urząd za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie w wymaganym zakresie oddzielone od niniejszych warunków i stanie się bezskuteczne bez zmiany, na ile to możliwe, innych postanowień niniejszych warunków, a oddzielenie takie nie będzie miało wpływu na inne postanowienia zmienionych warunków, które pozostaną w pełni ważne i obowiązujące.

Wyłączenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków jest dopuszczalne jedynie w formie pisemnej z podpisem strony dokonującej wyłączenia.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z polskim prawem bez względu na konflikty zasad prawnych. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, jest nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami i innymi umowami, o których mowa w niniejszych Warunkach.

Administracja Serwisu ma prawo ograniczyć i/lub zabronić Użytkownikowi korzystania z Serwisu bez uprzedniego powiadomienia go o tym, wyłącznie na podstawie własnych arbitralnych postanowień.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części tych Warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia, a obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzanie tych warunków pod kątem wszelkich zmian.

Polityka ochrony prywatności

Nasza polityka prywatności jest dostępna tutaj.